112Meldingen.nl
seperator  gebruikersnaam
 wachtwoord
seperator   onthouden  
seperator
Nieuws

Vr. 30-12-2016

Het filteren van de adressen is voor enkele regio's verbeterd.

 

Algemene Voorwaarden 112meldingen.nl

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van 112meldingen.nl die gelden voor de diensten van 112meldingen.nl.

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als u gebruik maakt van 112meldingen.nl. Door gebruik te maken van de website van 112meldingen.nl, onder meer toegankelijk via 112meldingen. nl, 112meldingen.com en 112meldingen domeinnamen met andere extensies, op welke manier dan ook, aanvaard u daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat u er voor instaat dat iemand die van 112meldingen.nl gebruik maakt op uw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. 112meldingen.nl heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de website. Indien u het gebruik van 112meldingen.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening 112meldingen.nl
1.1 112meldingen.nl heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. 112meldingen.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van 112meldingen.nl beschikbaar stellen. 112meldingen.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2. Account/Profiel
2.1 Om gebruik te kunnen maken van 112meldingen.nl, vraagt u uw eigen account aan op de manier zoals beschreven op de Website. 112meldingen.nl kan naar eigen inzicht bepalen of u al dan niet een account zal worden verstrekt.
2.2 U staat er jegens 112meldingen.nl voor in dat de informatie die u aan 112meldingen.nl verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hier onze Privacy Policy.
2.3 Als u jonger bent dan zestien (16) jaar, moet u van uw ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert u dat u zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of voogd voor het aanmaken van een account.
2.4 U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.5 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot 112meldingen.nl met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat u ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
2.6 U mag op elk gewenst moment uw account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven op de Website.

3. Gebruik van de Website
3.1 U staat er jegens 112meldingen.nl voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast staat u er jegens 112meldingen.nl voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat u zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in het kader van 112meldingen.nl niet:
(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van 112meldingen.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van 112meldingen.nl te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij 112meldingen.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens 112meldingen.nl en/of een derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1 U erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van 112meldingen.nl, licentiegevers en/of gebruikers van 112meldingen.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent 112meldingen.nl u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij 112meldingen.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer, doch niet daartoe beperkt, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 112meldingen.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
4.4 U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van 112meldingen.nl of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van 112meldingen.nl op haar computersystemen.
4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

5. Stopzetten en beschikbaarheid diensten
5.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die 112meldingen.nl ten dienste staan, is 112meldingen.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met 112meldingen.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
(ii) we van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan 112meldingen.nl kunnen toebrengen.
112meldingen.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
5.2 112meldingen.nl garandeert niet dat de dienst van 112meldingen.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

6. Privacy
6.1 Door het Gebruik van de Website ben u gebonden aan ons Privacy Policy.

7. Content van derden
7.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (Content van derden) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat 112meldingen.nl deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. 112meldingen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
7.2 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 112meldingen.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van 112meldingen.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
8.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op 112meldingen.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan 112meldingen.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van 112meldingen.nl is voortgevloeid.
8.3 112meldingen.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die 112meldingen.nl verricht en/of uw gebruik van de website.
8.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 112meldingen.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 112meldingen.nl vervalt door het enkele verloop van 1 maand na het ontstaan van de vordering.
8.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van 112meldingen.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van 112meldingen.nl zelf en/of het bestuur van 112meldingen.nl uit te sluiten.

9 Overige bepalingen
9.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
9.2 Onverminderd eventueel voor 112meldingen.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en 112meldingen.nl voor het gebruik van de Website te bewaren, is 112meldingen.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor u toegankelijk te houden.
9.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
9.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2005-2024 112meldingen.nl  |  Privacy Policy  |  Algemene Voorwaarden